Maranata

Domnul nostru vine

 

     Pastorii din Betleem – primii destinatari care primesc cea mai mare si asteptata veste cereasca

 

Luca.2:1-20 În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. 2 Înscrierea aceasta s’a făcut întîia dată pe cînd era dregător în Siria Quirinius. 3 Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. 4 Iosif s’a suit şi el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleem, – pentrucă era din casa şi din seminţia lui David, – 5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 6 Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea cînd trebuia să nască Maria. 7 Şi a născut pe Fiul ei cel întîi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într’o iesle, pentrucă în casa de poposire nu era loc pentru ei.

8 În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în cîmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9 Şi iată că un înger al Domnului s’a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s’au înfricoşat foarte tare. 10 Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 11 astăzi în cetatea lui David, vi s’a născut un Mîntuitor, care este Hristos, Domnul. 12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într’o iesle.“ 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s’a unit o mulţime de oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd: 14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.“ 15 După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem pînă la Betleem, şi să vedem ce ni s’a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.“ 16 S’au dus în grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pruncul culcat în iesle. 17 După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. 18 Toţi ceice i-au auzit, s’au mirat de cele ce le spuneau păstorii. 19 Maria păstra toate cuvintele acelea, şi se gîndea la ele în inima ei. 20 Şi păstorii s’au întors, slăvind şi lăudînd pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră, şi cari erau întocmai cum li se spusese.

Cea mai mare veste incredintata unor pastori. De ce?

8 În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în cîmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor

1 Pastorii erau muncitori seriosi care pazeau turma cu credinciosie, constiinciosi si in veghere

-simplii dar seriosi, simplii dar credinciosi, simplii dar devotati; simplii dar de incredere.

-Dumnezeu ii alege pe pastori ca primii destinatari,  cred din cauza simplitatii si harniciei  lor, cunoscand ca acesti oameni simplii vor duce vestea mai departe la toate clasele societatii.

 muncitori, silitori, constiinciosi

Ex. Gen.39:1-5   1 Iosif a fost dus în Egipt; şi Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un Egiptean, l-a cumpărat dela Ismaeliţii cari-l aduseseră acolo. 2 Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpînului său, Egipteanul. 3 Stăpînul lui a văzut că Domnul era cu el, şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori dece se apuca. 4 Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpînului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, şi i-a încredinţat tot ce avea. 5 De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvîntat casa Egipteanului, din pricina lui Iosif; şi binecuvîntarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la cîmp

Ex. Neemia.4:6 Am zidit zidul, care a fost isprăvit pretutindeni pînă la jumătate din înălţimea lui. Şi poporul lucra cu inimă.   V17 Ceice zideau zidul, şi cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mînă lucrau, iar cu alta ţineau arma. 18 Fiecare din ei, cînd lucra, îşi avea sabia încinsă la mijloc

-D il alege pe Ghedeon care muncea in agricultura; Petru  Lu.5:3  S’a suit într’una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s’o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos, şi învăţa pe noroade din corabie.

-Dumnezeu  cauta oameni constiinciosi, muncitori corecti in lucrarea Lui

Lu.10:2 Şi le-a zis: „Mare este secerişul, dar puţini sînt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său

Ez.22:29,30   Poporul din ţară se dedă la sîlnicie, fură, asupreşte pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin, împotriva oricărei dreptăţi!
30 Caut printre ei un om care să înalţe un zid, şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n’o nimicesc; dar nu găsesc niciunul!

Verset pt lenesi

2Tes.3 11 Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri.
12 Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănînce pînea lucrînd în linişte. 13 Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. 14 Şi dacă n’ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l, şi să n’aveţi nici un fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine. 15 Să nu-l socotiţi ca pe un vrăjmaş, ci să-l mustraţi ca pe un frate.

 

2 Pastorii au primit vestea si au crezut-o fara ezitare

Lu.2:8,9  8 În ţinutul acela erau nişte păstori, cari stăteau afară în cîmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. 9 Şi iată că un înger al Domnului s’a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s’au înfricoşat foarte tare.

-te inspaimanti doar cand primesti raspunsul la ceva la ce nadajduiesti, sau cand crezi. Cand nu te astepti si nu crezi realizezi doar dupa o vreme si nu te inspaimanti imediat

-Lu.1:12,13  Ex lui Zaharia  11 Atunci un înger al Domnului s’a arătat lui Zaharia, şi a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămîiere. 12 Zaharia s’a spăimîntat, cînd l-a văzut; şi l-a apucat frica. 13 Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.

Lu.24:13-21 Ex. celor 2 ucenici spre Emaus În aceeaş zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim; 14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întîmplase. 15 Pe cînd vorbeau ei şi se întrebau, Isus S’a apropiat, şi mergea pe drum împreună cu ei. 16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască. 17 El le-a zis: „Ce vorbe sînt acestea pe cari le schimbaţi între voi pe drum?“ Şi ei s’au oprit, uitîndu-se trişti. 18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s’a întîmplat în el zilele acestea?“ – 19 „Ce?“ le-a zis El. – Şi ei I-au răspuns: „Ce s’a întîmplat cu Isus din Nazaret, care era un prooroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osîndit la moarte, şi L-au răstignit?“21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela, care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi decînd s’au întîmplat aceste lucruri.

-faptul ca s-au inspaimantat arata clar ca ei aveau o viata traita zilnic cu D.

-evenimentele sfarsitului nu vor inspaimanta decat credinciosii care cred in revenirea lui Isus si care asteapta revenirea Regelui

 

3 Pastorii au primit vestea nasterii lui Isus, marele eveniment pe nepregatite,  intr-o zi normala din viata lor

-Experienta lui Naaman 2Imp.5:11 10 Elisei a trimes să-i spună printr’un sol: „Du-te, şi scaldă-te de şapte ori în Iordan; şi carnea ţi se va face sănătoasă, şi vei fi curat.“ 11 Naaman s’a mîniat, şi a plecat, zicînd: „Eu credeam că va ieşi la mine, se va înfăţişa el însuş, va chema Numele Domnului, Dumnezeului lui, îşi va duce mîna pe locul rănii, şi va vindeca lepra. 12 Nu sînt oare rîurile Damascului, Abana şi Parpar, mai bune decît toate apele lui Israel? N’aş fi putut oare să mă spăl în ele şi să mă fac curat?“ Şi s’a întors şi a plecat plin de mînie.

-evreii asteapta si astazi nasterea lui Isus intr-un mod special Ioan.7:52 Soborul si Gamaliel Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galilea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galilea nu s’a ridicat niciun prooroc.“

-cerul se deschide cand se implineste vremea Lu.2:6  Pe cînd erau ei acolo, s’a împlinit vremea cînd trebuia să nască Maria.

-Isus se va intoarce cand se va implinii vremea Mat.24:36-42  Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 37 Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla şi la venirea Fiului omului. 38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau şi beau, se însurau şi se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie, 39 şi n’au ştiut nimic, pînă cînd a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.
40 Atunci, din doi bărbaţi cari vor fi la cîmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat. 41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată. 42 Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.

 

4 Simplitatea pastorilor, credinciosia pastorilor, si credinta pastorilor le-a umplut de bucurie viata

 

Craciun 2015  Daniel Corjuc  -  Maranata Udine