Maranata

Domnul nostru vine

 

      Sinceritatea credinciosilor adevarati    2Cor.4:16-18

 

16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavă. 18 Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

 

1 Adevaratii credinciosi recunosc oboseala dar nu cad, nu dispera niciodata v.16 De aceea, noi nu cădem de oboseală.

-se poate piarde din pasiune, din ravna, din evlavie dar nu exista infrangere

- Isaia profetul recunoaste oboseala Is.49:1-4 1 b Domnul M’a chemat din sînul mamei şi M’a numit dela ieşirea din pîntecele mamei.
2 Mi-a făcut gura ca o sabie ascuţită, M’a acoperit cu umbra mînii Lui; şi M’a făcut o săgeată ascuţită, M’a ascuns în tolba Lui cu săgeţi,
3 şi Mi-a zis: «Israele, Tu eşti Robul Meu, în care Mă voi slăvi.»
4 Şi Eu Mă gîndeam: «Degeaba am muncit, în zădar şi fără folos Mi-am istovit puterea.» Dar dreptul Meu este la Domnul, şi răsplata Mea la Dumnezeul Meu.

-David regele recunoaste oboseala Ps.38 2 Căci săgeţile Tale s’au înfipt în mine, şi mîna Ta apasă asupra mea.
3 N’a mai rămas nimic sănătos în carnea mea, din pricina mîniei Tale; nu mai este nici o vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu.
5 Rănile mele miroasă greu şi sînt pline de coptură, în urma nebuniei mele.
6 Sînt gîrbovit, peste măsură de istovit; toată ziua umblu plin de întristare.
11 Prietenii şi cunoscuţii mei se depărtează de rana mea, şi rudele mele stau de o parte.
15 Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne, Dumnezeule!
16 Căci zic: „Nu îngădui să se bucure vrăjmaşii mei de mine, şi să se fudulească împotriva mea, cînd mi se clatină piciorul!“
17 Căci sînt aproape să cad, şi durerea mea este totdeauna înaintea mea.
21 Nu mă părăsi, Doamne! Dumnezeule, nu Te depărta de mine! 22 Vino degrabă în ajutorul meu,
Doamne, Mîntuirea mea!

-D le spune evreilor ; Maleahi.3:14-17 14 „Aţi zis: «Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am cîştigat dacă am păzit poruncile Lui, şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?
15 Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!“ –
16 Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.
17 „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.

 

2 Adevaratii credinciosi recunosc slabirea puterii fizice dar nu si a nadejnii in Isus    v 1b Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înnoieşte din zi în zi.

-accepta imbatranirea Ecl.11:8 Deci, dacă un om trăieşte mulţi ani, să se bucure, în toţi anii  aceştia, şi să se gîndească ce multe vor fi zilele de întunerec.

-munceste pt Isus din tinerete Ecl.12:1 Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei tale, pînă nu vin zilele cele rele şi pînă nu se apropie anii cînd vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei“;

-Ps.103:5   5 El îţi satură de bunătăţi bătrîneţa, şi te face să întinereşti iarăş ca vulturul.

-slabesc fizic dar nu si in iubirea lui Isus, a comunitatii si a rolurilor Tit.2:1-5 1 Tu însă, vorbeşte lucruri cari se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. 2 Spune că cei bătrîni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. 3 Spune că femeile în vîrstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine,
4 ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii; 5 să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentruca să nu se vorbească de rău Cuvîntul lui Dumnezeu.

 

3 Adevaratii credinciosi recunosc suferinta si durerea slujirii dar au gandul la rasplatire  v.17 Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavă.

-e suferinta pe drumul pocaintei  12 De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi

-Mat.10:34-39 34 Să nu credeţi că am venit s’aduc pacea pe pămînt; n’am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, şi pe noră de soacră-sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.
37 Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine.
38 Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.
39 Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va pierde viaţa, pentru Mine, o va cîştiga.

-Dar Isus vine cu rasplata Mar.13:13 13 Veţi fi urîţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

 

4 Adevaratii credinciosi recunosc lupta intre cele doua forte in interiorul omului  (firea si duhul) v.18 Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

 

-Rom.7:22,23 22 Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; 23 dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea

-nu neaga lupta si  trairea in natura umana, dar nu dupa indemnurile firii 1Cor.9:26,27  Eu,deci, alerg, dar nu ca şi cum n’aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vînt.
27 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpînire, ca nu cumva, dupăce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

-pt a discerne vocea interioara e nevoie de un cuget curat si de ochi sanatosi

-Ap.3:17,18 17 Pentrucă zici: „Sînt bogat, m’am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic“, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,
18 te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

-Col.3:1-3 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gîndiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pămînt.
3 Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu

 

Daniel Corjuc  Maranata Udine  10.07.2016