Maranata

Domnul nostru vine

 

 

                                  

Rugaciune

Istorioara despre  adevarata semnificatie a Craciunului.

 

                                     Gestul lui Dumnezeu

 

  In ajunul Craciunului, cu mult timp in urmà, o familie statea impreuna ascultand cu totii

istorioara nasterii lui Isus , iar apoi au deschis cadourile si s-au bucurat de ele.

Tatàl le-a cerut copiilor sa facà liniste si le-a spus : ”Dintre toate cadourile pe care le-ati primit

vreau sa alegeti fiecare càte unul  care và place cel mai mult si sa il puneti in fata voastrà.”

Dupa ce copiii au fàcut asa cum li s-a spus, tatàl a continuat : “Acum vreau ca fiecare dintre voi

sa và gànditi la cineva pe care il cunoasteti , care este mai putin norocos ca voi , care nu primeste

cadouri ca si voi, iar màine le vom impacheta si le vom trimite acestora”.

  Tatàl dorea sa transmità adevàrata semnififcatie  a Cràciunului si anume cà in centrul Cràciunului

este gestul lui Dumnezeu care a dat omenirii ce avea mai bun si mai pretios : pe Fiul sàu !

   Dar pentru tine ce semnificatie are Cràciunul ?

 

Poem.

E noapte, cerul instelat, e liniste deplinà

Deodatà-n jur s-a luminat si-apàru o luminà

Afarà-n càmp niste pàstori stàteau,fàceau de strajà

Si cànd lumina apàru,credeau cà e o vrajà

Un inger al lui D-zeu, de sus din màretie

A coboràt din cerul sàu vestind cu bucurie

Azi s-a nàscut Isus Hristos,Mesia ,Impàratul

A làsat cerul glorios, ca El nnu este altul

In cer ingerii toti càntau imnuri de bucurie

In cor cu totii glàsuiau : slàvit in veci sa fie

Pàstorii-au mers la Betleem sa vadà pe Mesia

Ei l-au gàsit in iesle pus si mare le-a fost bucuria

Pàstorii s-au intors slàvind si làudànd pe D-zeu

La toti din jurul lor spunànd de Isus Fiul sàu

Sa spunem si noi tuturor càci s-a nàscut Mesia

Isus Hristos  Màntuitor !

Ce mare-i bucuria!

 

Càntare.

 

% Isus s-a nàscut %  3

Viatà in lume aducànd

 

% Ne inchinàm Tie  scump Isuse

Te làudàm , slavà iti aducem

Viatà in dar Tu ne-ai dàruit

Cànd in iesle te-ai nàscut %

 

 

Noaptea cànd pastorii, rànd pe rànd vegheau

O luminà mare ii inspàimàntà

Dar din cer un inger veni cu solia

Bucurativà cu totii s-a nàscut Mesia !

 

Inima va cànta veselà mereu

Glorie, glorie sus la D-zeu

Fratilor tuturor pace ne-a adus

Copilasi dràgàlasi veniti la cel de sus

 

Magi ,pàstori au adus

Daruri lui Isus

Aur ,smirnà si tàmàie privind bucurosi

Dar noi ii aducem astàzi ca si dar

Inima noastrà noi vrem , Lui sa i-o predàm !

 

Sàrbàtori fericite-n Isus

La multi ani cu Isus !!!